Bluarja

Malto e elbit përpara se të hidhet ne kazanin ku do të përzihet me ujin, do të peshohet që të plotësojë sasinë e duhur për të realizuar një zierje, sipas recetës së përcaktuar nga Kryeteknologu dhe që është unike për Birra Tirana. Malto e peshuar që i përket sasisë për një zierje do të hidhet në mulli për tu bluar në formë mielli të imët.

Bluarja është një process mekanik gjatë të cilit bëhet shumë kujdes që edhe lëvorja e farës së maltos së elbit të trajtohet mirë, sepse ajo ndihmon në procesin e filtrimit apo ndarjes së mushtit të birrës nga lënda e ngurtë apo bërsia e maltos.

Përzierja

Malto e bluar do të hidhet në kazanin e inoksit ku do të përzihet me sasinë e ujit të përcaktuar sipas recetës së prodhimit. Masa e trashë e krijuar ndërkohë që vazhdon të përzihet, do të nxehet në temperature të ndryshme deri rreth 70 gradë celcius, e cila ndihmon që të fillojë procesi i shpërbërjes së maltos në substancat që janë të domosdoshme në procesin e zierjes.

Enzimat natyrale që ndodhen në malton e elbit në kushtet e temperaturave të larta e transformojnë amidonin që gjendet në kokrrën e maltos në sheqer të tretur, që do të shërbej si ushqim për majanë në procesin e ardhëshëm të fermentimit, ndërsa proteinën e maltos e shnderron në komponime të vogla azoti.

Ky process është shumë i rëndësishëm ndikon në mënyrë të ndjeshme në përcaktimin e karakterit dhe shijes së birrës.

Filtrimi i Mushtit

Pas përfundimit të procesit të përzierjes së maltos me ujin, ajo që gjendet në kazan është sheqeri i maltos i tretur dhe mbetjet e ngurta të maltos bashkë me lëvoret e kokrrës së maltos.
Gjatë procesit të filtrimit të mushtit të birrës, është e domosdoshme që të bëhet ndarja e lendëve të ngurta (mbetjeve) të maltos nga lëngu apo mushti i krijuar.
Mushti është ai që formon trupin e birrës prandaj gjatë procesit të filtrimit të tij teknologët e Birra Tirana përpiqen që ta grumbullojnë atë me shumë kujdes dhe ngadalë.
Ndërkohë që mushti kalon në kazanin e zierjes, mbetjet e ngurta të maltos (bërsia) nxirren jashtë dhe transportohen në disa ferma blektorale, për tu përdorur si ushqim për kafshët për shkak të vlerave të larta ushqimore që ajo ka.

Zierja

Mushti i filtruar do të ziej për një kohë të përcaktuar që të arrijë parametrat e tij.
Ndërkohë që mushti i birrës është duke zier, teknologu i Birra Tirana fillon të hedhë sasinë e nevojshme të lupolos e cila do të leshojë dalngadalë substancat e saj që i japin birrës hidhësinë. Me pas shtohet gjithashtu edhe lupolo aroma që i jep birrës Tirana shijen dhe aromën karakteristike të saj.
Zjerja bën sterilizimin e mushtit duke vrarë mikroorganizmat si dhe inaktivizimin e enzimave. Gjate ketij proçesi ndodh gjithashtu dhe precipitimi i proteinave të paqëndrueshme nga pikpamja koloidale, për të mos sjellë më vonë probleme në fermentim.
Llojet e lupolove që përdor Birra Tirana janë të vecanta dhe të përzgjedhura me kujdes, duke siguruar kështu që shija, aroma dhe identiteti i saj të jenë të papërsëritshme në asnje markë tjetër birre në botë.
Gjatë zierjes, ndodh edhe avullimi i ujit dhe teknologët matin densitetin e mushtit që është edhe baza që siguron gravitetin dhe fuqinë e birrës.

Ftohja

Pas përfundimit të procesit të zierjes, mushti kalon në procesin e ftohjes deri në temperaturën e nevojshme për inokulimin e majasë gjatë procesit pasardhës të fermentimit. Mushti i ftohur ngopet me ajër të filtruar dhe kalohet në taket e fermentimit.

Fermentimi

Nga këndvështrimi biokimik, fermentimi është proçesi më i komplikuar në të gjitha stadet përmes së cilës kalon prodhimi i birrës.
Pas kalimit të mushtit në tankun e fermentimit, inokulohet maja dhe fillon fermentimi i mushtit. Majaja përdor sheqerin dhe proteinat e tretura në musht si burim energjie për rritjen dhe prodhimin e qelizave të reja. Sheqeri kthehet në alkool dhe dioksid karboni, duke çliruar dhe energji e cila përdoret nga majaja.
Birra Tirana përdor procesin e fermentimit të poshtëm që kryhet në temperatura të ulëta që variojnë dhe zgjat rreth 7 ditë.

Stazhionimi

Pas fermentimit primar dhe ndarjes nga majaja, birra kalohet në tanket e stazhionimit ku  ndodh fermentimi sekondar i birrës dhe ajo i nënshtrohet procesit të ngadaltë dhe të natyrshëm të stazhionimit në temperatura të ulta 0 deri – 20C, që zgjat rreth 3 javë. Në fund të procesit birra qartësohët dhe gazohet në mënyrë natyrale, ndërsa substancat e njohura si turbullirë-aktive precipitojnë në fund të depozitës. Procesi i maturimit përfshin dhe stadin e qartësimit ose kthjellimit të birrës.

Filtrimi

Filtrimi i birrës kryhet pas përfundimit të procesit të stazhionimit dhe teknologët e Birra Tirana i kushtojnë shumë rëndësi sepse prej tij sigurohet jo vetëm që birra të jetë e pastër dhe e qartë, por edhe sepse nëpërmjet filtrimit realizohet largimi i mikroorganizmave të ndryshëm që shkaktojnë prishjen e birrës.

Mbushja, Paketimi

Pas procesit të filtrimit birra është e gatshme dhe kalohet në linjat e mbushjes sipas paketimeve të ndryshme në fuci, në shishe qelqi, në kanace dhe shishe PET.
Është e rëndësishme të theksohet që birra e ambalazhuar në shishe qelqi dhe kanace pasterizohen në pasterizator tunel që sigurojnë një jetëgjatësi të konsumit deri në 1 vit, ndërsa birra e ambalazhuar në shishe PET, kalon në një pasterizator “flash” të lëngut që garanton konsumin e saj për një periudhë 6 mujore.

Kontrolli Laboratorik

Përvec kontrollit nga pikëpamja e shijes, aromës, ngjyrës, qartësisë, etj, Birra Tirana përpara se të nxirret në treg i nënshtrohet një sërë testeve mikrobiologjike dhe fiziko – kimike që kryhen nga laborantët në laboratorin tonë që është laboratori më modern në Shqipëri, për të garantuar të gjitha parametrat e saj.

Show Buttons
Hide Buttons